Weergaven:


InhoudWoonruimte predikant | Onderhoud pastorie |  Duurzame pastorie | Andere woningen | Tijdelijke verhuur


Woonruimte predikant

In de Kerkorde van Protestantse Kerk is geregeld hoe een gemeente dient te zorgen voor woonruimte voor een predikant. In de rechtspositieregeling predikanten en de meest actuele uitvoeringsbepalingen zijn daarvan de financiële gevolgen zichtbaar. Deze documenten zijn vindbaar op de website van de Protestantse Kerk. Hier vindt u naar de openingspagina 'arbeidsvoorwaarden predikanten' een directe link.  

Ondertussen staat de positie van de pastorie als dienstwoning wel ter discussie. Een interessant opiniërend artikel stond in Kerkbeheer december 2017. Zie: hier.  

Terug naar: inhoud

Onderhoud pastorie

Er wordt rond onderhoud van de pastorie regelmatig naar de afbakening gevraagd wat nu onder de verantwoordelijkheid valt van het College van kerkrentmeesters en wat onder de verantwoordelijkheid valt van de bewoners (predikant). In artikel 10-4 van de generale regeling rechtspositie predikanten staat dat de kosten van onderhoud en reparaties door de predikant worden gedragen zover ze volgens het BW voor rekening van huurders komen. Op de site van de rijksoverheid wordt dat nader uitgelegd. Kijk: hier.  

In een nader overheidsbesluit uit 2003 is dit in detail uitgewerkt.  U kunt dit hier bekijken. Dit document is ook te vinden op de website van de Protestantse Kerk bij arbeidsvoorwaarden gemeentepredikant onder 'formulieren'. U vindt het ook: hier.

Terug naar: inhoud

Duurzame pastorie

Omdat een predikant een bijzonder gebruiker van een pastorie is (geen huurder, geen eigenaar), maar wel degene die de energierekening betaalt, is de beslissing om duurzaamheidsmaatregelen te nemen nogal eens een ingewikkelde. Wie investeert, en wie bespaart, en hoe regel je dat mogelijk bij wisseling van de wacht. Lees over deze materie het bijgaande artikel. 

Terug naar: inhoud

Andere woningen

Daarnaast heeft een gemeente wellicht meerdere woningen in eigendom (kosterswoning bijvoorbeeld). Regelingen rond dienstwoning zijn te vinden in het document ‘Arbeidsvoorwaardenregeling medewerkers Protestantse Kerk’. Ook van dit document is de meest actuele versie vindbaar op de website van de Protestantse Kerk. Een link naar de openingspagina 'arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers' vindt u: hier.

Terug naar: inhoud

Tijdelijke verhuur

Voor (tijdelijk) leegstaande woningen wordt soms een oplossing gezocht in tijdelijke verhuur. Dan komen diverse wettelijke kaders in beeld. Ter oriëntatie hebben we een notitie samengesteld over ‘legale vormen van tijdelijke verhuur’. Deze vindt u hieronder.

Document, met ook link naar overheidsinformatie: 'Legale vormen van tijdelijke verhuur' .

Terug naar: inhoud