Weergaven:


Inhoud: Kerkinterieur info | Roerend erfgoed | GehandicaptenbeleidRelevante websites | Relevante documenten | 


Kerkinterieur 

Het interieur van een kerkgebouw dient aan te sluiten bij het gebruik van het kerkgebouw. Kerkgebouwen die alleen worden gebruikt voor de eredienst zullen op een andere wijze zijn ingericht dan kerkgebouwen waarin ook plaats is voor andersoortige activiteiten. Wanneer een monumentaal kerkgebouw multifunctioneel gebruikt gaat worden, vergt dit veelal ingrijpende aanpassingen waarover tevoren goed moet worden nagedacht. Het in standhouden van een monumentaal kerkinterieur vergt eveneens specifieke kennis van zaken. Andere zaken die de aandacht kunnen vragen zijn b.v. kerkverwarming en kerkverlichting. Op het gebied van kerkinterieur en kerkinrichting zijn diverse organisaties en deskundigen actief die een college van kerkrentmeesters op specifieke onderwerpen van advies kunnen voorzien. Kijk bij VKB-partners bij 'inrichten en herinrichten kerk' en bij 'interieur advies'. U vindt het overzicht: hier.

Terug naar: inhoud

Roerend erfgoed

Een onderbelicht punt in de protestantse tradities is het roerend erfgoed dat zich in menig kerkgebouw bevindt. Zeker binnen de Protestantse Kerk hebben gemeenten historische gebouwen in bezit, die in de loop van de tijd op allerlei manieren zijn 'aangekleed'. Ook zijn er uit verschillende tijden diverse gebruiksvoorwerpen, die soms nog wel, soms niet meer in gebruik zijn. In samenwerking met het Museum Catharijne Convent uit Utrecht besteedde en besteedt de VKB in 2021 aandacht aan roerens erfgoed. Op 7 oktober 2021 is er een erfgoedmiddag in het museum. Het juni nummer van 'Kerkbeheer' van 2021 was nagenoeg geheel aan dit onderwerp gewijd. Kijk voor dat nummer: hier.

Interessante artikelen:
'Over lusten en lasten. De zorg voor roerend religieus erfgoed'
'Protestants erfgoed'

Gehandicaptenbeleid in de kerk

In het kader van kerkbeheer gaat het vooral om toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van gebouw en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Denk aan hem die hulpmiddelen nodig hebben voor hun mobiliteit, maar ook aan hen die auditief (gehoor) of visueel (zien) beperkt zijn, of die chronische aandoeningen kennen (beperkte longcapaciteit bv.). In het juli/augustus nummer van 'Kerkbeheer' werd er weer eens aandacht aan dit onderwerp gegeven. Het is (terecht) nog niet van onze kerkrentmeesterlijke agenda verdwenen. Kerkgebouwen worden meer en meer multifucntioneel gebruikt. Er treedt een nieuwe generatie mensen met een beperking aan, die andere wensen hebben. Wat betekent dat voor mogelijke aanpassingen?

Interessante artikelen:
'Kom Beter Binnen'
'Lang niet toegankelijk: nog steeds werk aan de winkel'

Relevante websites zijn:

www.sbkg.nl (portaal naar de Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen)
www.cultureelerfgoed.nl (site van de Rijksdiens voor het Cultureel Erfgoedt)
www.kerkmarkt.nl (VKB digitale marktplaats voor kerkelijke roerende goederen)
www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken (afdeling roerend erfgoed Museum Catharijne Convent, voor advies en waardestelling)


Terug naar: inhoud

Relevante documenten zijn:

'Toekomst voor kerken. Handreiking voor het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik'

Toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen'

Terug naar: inhoud