Weergaven:

 

Inhoud: Herbestemmen | SBKG'en | Externe begeleiding | Publicaties
 

Herbestemmen

De moeilijkheid bij het herbestemmen van een (kerkelijk) gebouw is dat elk gebouw en elke kerkelijke gemeente haar eigen bijzonderheden heeft. Een eenduidige aanpak bij herbestemmen is er niet.

Vanuit de VKB kunnen we een plaatselijke gemeente in contact brengen met adviseurs die kunnen meedenken in het proces van herbestemming of afstoting van een kerkgebouw.

Lees de brochure welke de VKB uitbracht in 2019: 'Bouwstenen voor een protestantse visie op het kerkgebouw'.  Ook interessant is de verdiepende bijdrage van dorpskerkenambassadeur Jolanda Tuma op de website van de Protestantse Kerk. Kijk: hier. 

Terug naar: inhoud

Er bestaan vier Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG’en) die van dienst kunnen zijn bij vragen rond behoud en beheer en herbestemming van kerkgebouwen. Zij bestrijken ieder een deel van het land. Zie voor meer informatie over de vier onderscheiden SBKG'en: hier. Hun gezamenlijke website vindt u: hier.

Terug naar: inhoud

Externe begeleiding

Bij een moeilijk besluitvormingsproces kan externe begeleiding soms een goede rol vervullen. Een mogelijkheid voor het inhuren van een begeleider/mediator van buiten de eigen gelederen biedt Kerkelijk Waardebeheer. Kerkelijk Waardebeheer is gespecialiseerd in het begeleiden van processen rond mogelijke herbestemming van een kerkgebouw. Informatie via het VKB-bureau (contact).

Andere organisaties die behulpzaam kunnen zijn vindt u bij 'herbestemmen' op het overzicht VKB-partners: hier.

Terug naar: inhoud

Publicaties

Om kerkrentmeesters en anderen die bij een herbestemming betrokken zijn van dienst te kunnen zijn, willen we op de volgende publicaties wijzen.

N.a.v de VKB-lezing 2019 is de brochure 'Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019' uitgekomen. Het boekje is te bestellen in de webwinkel. U kunt het ook digitaal lezen. Kijk: hier.

Bij het Boekencentrum verscheen het boek ‘Meer dan hout en steen’, dat inmiddels als standaardwerk bij herbestemming genoemd kan worden. Behalve aandacht voor het proces, gaan de diverse auteurs in het boek in op de emoties bij kerksluiting en herbestemming. Door de vele invalshoeken blijft het boek zijn waarde behouden (te koop via de boekhandel).

Bij Toekomst Religieus Erfgoed verscheen de brochure 'Parade van plattelandskerken'. Deze brochure laat zien hoe kerkbesturen en eigenaren van monumentale kerken een nieuwe bestemming vonden voor hun kerk. Voor degenen die denken dat hun monumentale kerk niet of nauwelijks kan worden herbestemd, is deze ‘Parade van plattelandskerken’ een opsteker.

Bij dezelfde organisatie is de uitgebreide brochure 'Help, onze kerk loopt leeg' van de Amsterdamse kerkrentmeester Duco Stadig verkrijgbaar. Veel aandacht in deze omvangrijke handleiding is afkomstig uit praktijksituaties en de processtappen zijn duidelijk beschreven. Beide bovenstaande publicaties zijn te vinden via de website van Toekomst Religieus Erfgoed. 

Interessant is ook de publicatie van de Rijksdienst: 'Toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen'  

Tenslotte een publicatie van de Protestantse Kerk: ‘Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp, een staalkaart van mogelijkheden’. In deze staalkaart staan veel nuttige adressen van organisaties en deskundigen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderzoeken van mogelijkheden bij overtollige kerkruimte. De brochure kan besteld worden in de webwinkel van de Protestantse Kerk. Hier vindt u een directe link

Belangrijk is de nota die besproken werd op de Generale Synode van de Protestantse Kerk op 11 september 2021: 'Speelruimte gezocht'. Daarin wordt een protestantse visie op het kerkgebouw verwoord. Deze is ter bespreking in de lokale gemeenten. Later wil de synode de bevindingen en reacties wellicht verwerken in een aangepaste nota. Zie ook voor info: hier. Bij deze nota is ook een gesprekshandleiding voor kerkenraden beschikbaar gesteld. 

Een fijnzinnig, meditatief boekje omtrent 'het kerkgebouw' is van de hand van ds. Erick Versloot, die het ons toezond, zie: hier.

Terug naar: inhoud