Weergaven:

Inhoud: Quotum en solidariteitskas | Percentage van inkomsten | Feiten en cijfers Protestantse Kerk

 

Quotum en solidariteitskas

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. Deze verplichting wordt omschreven in ordinantie 11 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk (ordinantie die gaat over de ‘vermogenrechtelijke aangelegenheden’ van de kerk).

In deze ordinantie staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel van het inkomen - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de bovenplaatselijke kerk te financieren.

Een artikel uit 'Kerkbeheer' (juni 2020) over de quotumheffing vindt u: hier.

In de uitvoeringsregeling behorend bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas wordt uitgewerkt hoe deze quota worden geheven. Volgens deze regeling worden aan plaatselijke gemeenten verplichte aanslagen opgelegd, namelijk:
- aan de gemeenten een kerkrentmeesterlijk quotum en een heffing voor de Solidariteitskas;
- aan de diaconieën een diaconaal quotum.
- voor de Solidariteitskas een vast bedrag per belijdend lid. Omdat over dat bedrag soms onduidelijkheid is, zetten we het hier even op een rij.

Toekenning van subsidies vanuit de Solidariteitskas vindt plaats door de Commissie Steunverlening. Zie hier (onderaan de pagina).

Terug naar: inhoud

Percentage van inkomsten

Deze quota zijn gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten van een gemeente of diaconie, waarbij in het diaconaal quotum ook nog rekening gehouden wordt met een bedrag per belijdend lid. Voor de solidariteitskas dient door de plaatselijke gemeenten een verplichte bijdrage te worden betaald op basis van het aantal belijdende leden van een gemeente. Op site van de Protestantse Kerk is meer informatie te vinden.
Zie: 'kerkrentmeesterlijk quotum' 
Of: 'solidariteitsfonds'


Terug naar: inhoud

Feiten en cijfers Protestantse Kerk

Tot 2017 kwam er elk jaar een overzicht uit over de ontwikkeling van het ledenaantal en andere gegevens van de kerk (de statistische jaarbrief). Vanaf 2018 is de landelijke kerkorganisatie daarmee gestopt, omdat de boodschap die er vanuit ging steeds was, dat de kerk krimpende is. Tja, dat is zo, maar het is jammer dat de cijfers niet meer openbaar worden gemaakt, omdat er vergelijkenderwijs toch altijd het nodige voor beleid in plaatselijke gemeenten van kon worden afgeleid. U vindt de laatste publieke versie van deze feiten en cijfers: hier.  Een PR jaarverslag plus de jaarrekeningen van de landelijke kerkorganisatie en van Kerk in Actie over 2019 vindt u: hier (rechts onder aan de pagina de onderste 3 downloads).

Terug naar: inhoud