Weergaven:

 

Inhoud: ANBI & Protestantse Kerk | Publicatieplicht | Welke gegevens? | Meer informatie


ANBI & Protestanste Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

Vanaf 2021 is de af
trekbaarheid van contante giften geheel komen te verveallen. Dat gaat dus een rol spelen bij de aangifte in 2022. Op de site van de belastingdienst kan nog staan dat kwitanties worden geaccepteerd als bewijs, maar daty komt dus met ingang van het belastingjaar te vervallen. Reden: er werd te veel mee gefraudeerd. (Dus ook collectebonnen die contant worden afgerekend zijn niet aftrekbaar, de betaalstrook voldoet niet, er moet een bankoverschrijving opgevoerd kunnen worden). Zie het artikel: hier. (Uit de formulering in het artikel zou opgemaakt kunnen worden, dat alle giften voortaan niet meer aftrekbaar zouden zijn, maar het gaat alleen om contante giften uiteraard!).

De Protestantse Kerk ontving van de belastingdienst een groepsbeschikking. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Ondertussen zijn alle zelfstandige rechtspersonen binnen de kerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (sinds 2019) en hebben een eigen RSIN nummer.

Op de website van de Belastingdienst is een ANBI-zoeker geplaatst, waar het RSIN nummer per gemeente kan worden opgezocht.

Terug naar: inhoud

Publicatieplicht

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten per 1 januari 2016 aan de ANBI-regeling voldoen. In interkerkelijk verband (CIO) is afgesproken om per 1 januari 2015 klaar te zijn. Dit betreft binnen de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de ANBI-regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. De publicatie dient te gebeuren in een standaard publicatieformulier. Dit is in mei 2021 nog enigzins aangepast. Ze zijn voor zowel gemeente als diaconie te downloaden op de website van de Protestantse Kerk. Zie: hier.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Terug naar: inhoud

Welke gegevens?

Welke gegevens precies moeten worden gepubliceerd kunt u nalezen op de site van de Belastingdienst. Ook het standaard publicatieformulier geeft dit wel aan (zie bij 'publicatieplicht'. Let er wel op dat er voor kerkgenootschappen een paar specifieke regels gelden: zoals niet de verplichting tot het melden van de namen van bestuursleden (in verband met privacy vanwege godsdienstige gezindheid), niet de verplichting tot publicatie van een balans – maar wel per jaar van een gespecificeerd overzicht van bestedingen -, publicatieplicht geldt vanaf 2013 (en niet vanaf 2011 zoals voor andere organisaties), dat wil dus zeggen: over elk jaar vanaf het boekjaar 2014.

Terug naar: inhoud

Meer informatie

Alle benodigde informatie rond ANBI zijn tot in detail te vinden op de site van de Belastingsdienst. Naar het gedeelte over ANBI vindt u hier een directe link.  

Ook op de website van de Protestantse Kerk staat de nodige informatie over ANBI. Ook is er een lijst met meest gestelde vragen over ANBI te vinden. Zie: hier.  

Terug naar: inhoud